Thursday, September 3, 2020

Asbabun Nuzul Surat Al-Baqarah Ayat 6

asbabun nuzul surat al-baqarah ayat 6 asbabun nuzul surat al-baqarah ayat 6-7 asbabun nuzul surat al-baqarah tafsir surat al-baqarah ayat 6
Asbabun Nuzul Surat Al-Baqarah Ayat 6

Asbabun Nuzul Surat Al-Baqarah Ayat 6Ditakhrij oleh Al Firyabi dan Ibnu Jarir dari Mujahid ia berkata, "4 ayat dari awal surat Al Baqarah turun dalam perkara orang-orang Mukmin 2 ayat turun dalam perkara orang-orang kafir dan 13 ayat turun dalam perkara orang-orang munafik."*

*Ayat-ayat yang turun dalam perkara orang mukmin 2-5, dalam perkara orang kafir 6-7, dan perkara orang munafik 8-20. Lihat tafsir Ibnu Katsir juz 1 halaman 83 dan ia berkata, "Yang meriwayatkannya lebih dari satu orang dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid dan mengucapkan apa yang diucapkan Mujahid.

Surat Al-Baqarah Ayat 6, Firman Allah SWT:


اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ

"Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, engkau (Muhammad) beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman."
(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 6)

Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 6 (Kemenag)


Tafsir Ringkas Kemenag


Sebagai kebalikan dari sikap orang mukmin terhadap Al-Qur'an, sesungguhnya orang-orang kafir yang menutupi hati dan akal pikiran mereka dari kebenaran karena enggan dan sombong, tidak akan memenuhi seruan Allah dan Rasul-Nya. Sama saja bagi mereka, engkau beri peringatan, berupa ancaman siksa dari Tuhanmu, atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman sebab mereka lebih memilih jalan kebatilan.

Orang kafir ialah orang yang tidak beriman kepada Allah, sebagaimana yang diperintahkan-Nya. Kafir, jamaknya kuffar, yaitu orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, rasul-rasul-Nya, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan hari kiamat. Di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa orang-orang kafir, yaitu Ahli Kitab dan orang-orang musyrik, yang sangat ingkar kepada Rasulullah saw; mereka tidak akan beriman walaupun diberi peringatan yang disertai dengan ancaman. Bagi mereka sama saja, apakah mereka diberi peringatan keras atau tidak.

Sebab Turunnya Ayat (Asbabun Nuzul Surat Al-Baqarah Ayat 6)


Diriwayatkan dari lbnu Jarir dari jalur lbnu lshaq dari Muhammad bin Abu Muhammad dari Ikrimah atau dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas ra dalam firman Allah. “sesungguhnya orang-orang kafir" ayat ini turun pada orang Yahudi Madinah'.*

*Alqurthubi berkata, "para ulama berbeda pandangan dalam penampilan ayat ini. Maka ada yang berpandangan, ayat ini umum dan maknanya harus pada orang-orang yang mereka pasti akan ditimpa azab, dan telah didahului dalam ilmu Allah, bahwasanya mereka akan mati dalam kekufuran, Allah subhanahu Wa ta'ala ingin memberi tahu bahwasanya ada di antara manusia keadaannya seperti ini tanpa menentukan orangnya.
Ibnu Abbas radhiallahu Anhu dan Al kalbi berkata, "ayat ini turun pada petinggi orang-orang Yahudi seperti: Huyai bin Akhtab, dan Ka'ab bin Al Asyraf dan sederajat dengan mereka berdua. Ar-Robi' bin Anas berkata: Tuhan pada orang yang membunuh pemimpin Al-Ahzab pada perang Badar", dan ini yang paling benar. Jika disebutkan secara individu maka itu seperti menyingkap hal yang gaib yaitu kematiannya dalam kekufuran Dan ini juga termasuk dalam ayat ini.
Pendapat saya, Ibnu Katsir memiliki pandangan sama dengan Al Qurthubi dalam menguatkan pendapat ini (1/85).

Diriwayatkan dari Ar-Robi' bin Anas berkata, "Dua ayat turun pada perang al-Ahzab, "sesungguhnya orang-orang kafir," tinggal firman Allah "dan bagi mereka siksa yang amat berat".*

*Lihat tafsir Ibnu Katsir (1/85), dan al-Wahidi berkata dalam kitab "asbab an-nuzul" halaman 26, Adh-Dhahak berkata, "Ayat ini turun pada Abu Jahal dan 5 orang dari keluarganya". 
Aku katakan riwayat ini dhaif karena perawinya terdapat Ibn Ishaq, ia Shaduq, mudallis, me-Murshal-kan hadits, dituduh sebagai seorang Syiah dan Al Qodariyah di dalam At-Taqrib, halaman 467.

Penutup
Demikian pembahasan tentang Asbabun Nuzul Surat Al-Baqarah Ayat 6. Semoga bermanfaat.

Sumber: Imam Suyuthi, Asbabun Nuzul: Sebab-sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an, 4-5.
Previous Post
Next Post

0 Comments: